ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНОШЕЊУ РЕШЕЊА О НЕПОТРЕБНОСТИ ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ZAJEČAR EURO KRISTAL - ZA93/ZAL93/ZAO93/ZAJ93

Важи од 17.05.2023. до 02.06.2023.

Градска управа града Зајечара, Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове, Канцеларија за заштиту животне средине, у складу са чланом 10. и чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 135/04 и 36/09)

 

О б а в е ш т а в а

 

            o доношењу Решења којим је одлучено да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину за Пројекат постављања базне станице за мобилну телефонију „ZAJEČAR EURO KRISTAL - ZA93/ZAL93/ZAO93/ZAJ93” у Зајечару, на димњаку у оквиру индустријског комплекса „Кристал“, на кп.бр. 5822/17 КО Зајечар, на територији Града Зајечара, носиоца пројекта „Телеком Србија“ АД Београд, Таковска 2, Београд.

            Овим Решењем одређени су услови и мере заштите животне средине, у складу са посебним прописима.

            Заинтересована јавност може остварити увид у Решење, приложену документацију и разлоге за доношење оваквог Решења у просторији Канцеларије за заштиту животне средине Градске управе града Зајечара, ул. Крфска бр.4. (изнад Уреда, канцеларија бр. 7), радним даном од 12 до 15 часова.

            Жалбу против овог Решења заинтересована јавност може изјавити Министарству заштите животне средине Републике Србије у року од 15 дана од дана обавештавања.