ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ЗОНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ „ВЛАШКА” У КО МАЛИ ИЗВОР

Важи од 08.03.2023. до 07.04.2023.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

 

У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др.закон, 9/20 и 52/21 ), чланом 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр.135/04 и 88/10) и чл. 55. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС”, бр.32/19)

 

о г л а ш а в а

Ј А В Н И   У В И Д

 

ПОВОДОМ ИЗРАДЕ

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

ЗА ЗОНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ „ВЛАШКА” У КО МАЛИ ИЗВОР

и

извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину плана ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ЗОНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ „ВЛАШКА” У КО МАЛИ ИЗВОР

 

             Јавни увид у Нацрт Плана детаљне регулације за зону експлоатације „Влашка” у КО Мали Извор и Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за зону експлоатације „Влашка” у КО Мали Извор обавиће се у трајању од 30 дана, од 08.03.2023. до 07.04.2023. године.

            Материјал се може погледати сваког радног дана од 07,30 до 15,30 часова у просторијама Одељења за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове, ул. Крфска бр.4 у Зајечару, а обавештења се могу добити на истој адреси 1. спрат, канцеларија бр. 2 од 07,30 до 15,30 часова.

                Нацрт плана и Извештај о стратешкој процени утицаја је доступан и у дигиталном облику на званичној интернет страни Града Зајечара (www.zajecar.info).

 

            Јавна презентација ће бити одржана дана 22.03.2023. године са почетком у 12:00 часова у сали Скупштине града Зајечара, Трг ослобођења бр.1 у Зајечару.

 

            Примедбе на Нацрт Плана детаљне регулације и Извештај о стратешкој процени утицаја, физичка и правна лица могу доставити у писаној форми Одељењу за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове, Градске управе Града Зајечара, Трг ослобођења бр.1 у Зајечару, у току трајања Јавног увида закључно са 07.04.2023. године.

 

            Јавна седница Комисије за планове на којој ће бити разматране достављене примедбе током Јавног увида биће одржана дана 25.04.2023. године, са почетком у 12:30 часова у сали Скупштине града Зајечара, Трг ослобођења бр.1 у Зајечару.

            Јавној седници могу да присуствују и усмено образложе поднете примедбе физичка лица и представници правних лица који су поднели при

Документација: