ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УРЕЂЕЊЕ КОМПЛЕКСА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРОИЗВОДЊУ БЕТОНА - ФАБРИКА БЕТОНА – БЕТОЊЕРКА

Важи од 08.03.2023. до 14.03.2023.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове

 

У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС и 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/2019, 37/19 – др.закон, 9/20 и 52/21) и Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС”, бр.32/19)

 

 

о г л а ш а в а

Ј А В Н И   П О З И В   З А   П Р Е З Е Н Т А Ц И Ј У

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УРЕЂЕЊЕ КОМПЛЕКСА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРОИЗВОДЊУ БЕТОНА

- ФАБРИКА БЕТОНА – БЕТОЊЕРКА

у ул. Неготински пут б.б. у Зајечару, на кп.бр.3917/2 КО Зајечар

 

 

1. На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат за уређење комплекса постројења за производњу бетона – фабрика бетона – бетоњерка у ул. Неготински пут б.б. у Зајечару, на кп.бр.3917/2 КО Зајечар, који је урађен од стране „КОНИЋ ИНЖЕЊЕРИНГ” Самостална радња за инжењеринг послове у архитектури и урбанизму, Зајечар, Трг ослобођења – ТЦ лок.31. Подносилац захтева је „Тимоти” д.о.о., Неготински пут б.б., Зајечар.

 

2. Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, надлежном органу, односно Одељењу за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове, Градске управе града Зајечара, Трг ослобођења бр.1 у Зајечару.

 

3. Лице овлашћено од стране надлежног органа за давање обавештења о садржају јавне презентације је Главни урбаниста града Зајечара дипл.инж.арх. Иван Стојановић, контакт: 019-444 600.

 

4. Јавна презентација Урбанистичког пројекта се одржава у трајању од седам дана, и то од 08.03.2023. до 14.03.2023. године, сваког радног дана од 07.30 до 15.30 часова. Место одржавања јавне презентације су просторије Одељења за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове, ул. Крфска бр.4 у Зајечару и интернет страница града Зајечара (www.zajecar.info), а обавештења се могу добити на истој адреси у канцеларији бр.2 на 1. спрату.

Документација: