РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПРОСТОРНОГПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ МРЕЖЕ МАГИСТРАЛНИХ И РАЗВОДНИХ ГАСОВОДА ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ СА ЕЛЕМЕНТИМА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

Важи од 24.02.2023. до 09.03.2023.

М И Н И С Т А Р С Т В О Г Р А Ђ Е В И Н А Р С Т В А , С А О Б Р А Ћ А Ј А И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р Е
у складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10
- УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, , 31/19 , 37/19 – др. закон, 9/20 и 52/21)

о г л а ш а в а
Р А Н И Ј А В Н И У В И Д
п о в о д о м и з р а д е

ПРОСТОРНОГПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ МРЕЖЕ МАГИСТРАЛНИХ И РАЗВОДНИХ
ГАСОВОДА ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ СА ЕЛЕМЕНТИМА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене мреже магистралних и разводних гасовода источне
Србије са елементима детаљне регулације, објављена је у „Службеном гласнику РС”, број 84/22.
Рани јавни увид одржаће се у трајању ОД 23. ФЕБРУАРА ДО 9. МАРТА 2023. ГОДИНЕ на интернет
страницама минстарства надлежног за послове просторног планирања (www.mgsi.gov.rs) и јединица локалне
самоуправе у обухвату планског документа, односно градова Зајечар и Бор, и општина Параћин, Бољевац, Неготин
и Књажевац.
Министарство надлежно за послове просторног планирања, као носилац израде предметног просторног плана
организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим
решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања, и др.
Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије на изложени материјал у писаној форми
Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - Сектор за просторно планирање и урбанизам,
Немањина 22-26, 11 000 Београд, у току трајања раног јавног увида, закључно са 9. мартом 2023. године.
Примедбе и сугестије правних и физичких

Документација: