ПОСТУПАК КОНСУЛТАЦИЈА У ЦИЉУ УТВРЂИВАЊА ОБЛАСТИ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Важи од 18.01.2023. до 30.01.2023.

            Отворен је поступак консултација у циљу утврђивања области од јавног интереса на територији Града Зајечара и позивају се представници свих циљних група из реда грађана и привредних субјеката, организација цивилног друштва, научно-истраживачких, струковних и других организација, као и представника локалних власти и институција и осталих заинтересованих страна да узму учешће у поступку консултација у циљу утврђивања области од јавног интереса на територији Града Зајечара и да попуне АНКЕТУ – УТВРЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА која се налази на интернет страници и огласној табли Града Зајечара и да дају коментаре, мишљења и предлоге до 30.01.2023. године.

            По окончању поступка консултација Градско веће града Зајечара сачиниће извештај.

            С поштовањем,

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА


АНКЕТА – УТВРЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

            Поштовани,

            У оквиру ове анкете представљен је списак ширих области које могу бити изабране као области од јавног интереса за наш град. Примери ширих области су: Социјална заштита, Борачко-инвалидска заштита или др. Такође, у оквиру сваке шире области, представљене су уже области од јавног интереса – приоритетне области од јавног интереса, на пример, у оквиру шире области Социјална заштита, једна од ужих области је Помоћ код пружања услуге смештаја.

            Молимо вас да заокружите највише 5 ширих области за које сматрате да су од јавног интереса за Град Зајечар.

            Такође, молимо Вас да заокружите и највише по 1 ужу област у оквиру сваке од ширих области коју сте заокружили.

 

 • Социјална заштита:
  • Дневне услуге у заједници - дневни боравак, помоћ у кући, свратиште и друге услуге које подржавају боравак корисника у непосредном окружењу
  • Услуге подршке за самостални живот - становање уз подршку, персонална асистенција, обука за самостални живот и друге врсте подршке неопходне за активно учешће корисника у друштву
  • Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге-интезивне услуге подршке породици која је у кризи, саветовање и подршка родитеља, хранитеља и усвојитеља, подршка породици која се стара о свом детету или одраслом члану породице са сметњама у развоју,саветовање и подршка у случајевима насиља, породична терапија, медијација, СОС телефони, активација и друге саветодавне услуге и едукативне услуге и активности
  • Помоћ код пружања услуге смештаја

 

 • Подршка социјално угроженим грађанима:
  • Организовање народних кухиња
  • Донирање пакета помоћи са храном и хигијенским средствима
  • Мобилни тимови за здравствене услуге  за становнике у удаљеним местима

 

 • Борачкo-инвалидска заштита:
  • Правна помоћ у вези признавања права у области борачко-инвалидске заштите
  • Професионалана рехабилитација цивилних инвалида рата
  • Субвенционисање комуналних услуга инвалидима рата

 

 • Унапређење квалитета живота особа са инвалидитетом
  • Организовање дневних боравака за лица са инвалидитетом
  • Мотивисање послодаваца за запошљавање лица са инвалидитетом
  • Подршка за организовање спортских и културних активности за лица са инвалидитетом
  • Услуге мобилног физиотерапеута за лица са инвалидитетом
  • Обезбеђивање неопходне опреме за лица са инвалидитетом

 

 • Друштвена брига о деци и младима:
  • Брига о деци без родитељског старања
  • Бесплатни спортско рекреативни садржаји (школа пливања, клизања, бесплатан улаз на базенима, др.)
  • Пакети помоћи за децу у хранитељским породицама
  • Подршка деци и младима из једнородитељских породица које примају социјалну помоћ
  • Вршњачка едукација младих у борби против наркоманије, болести зависности, насиља и др.
  • Боље и квалитетније информисање јавности о дечијим правима
  • Подршка младим талентима и запошљавање младих

 

 • Друштвена брига о старијим особама:
  • Подршка старим лицима у сеоским срединама
  • Помоћ у кући једночланим старачким домаћинствима
  • Друштвена брига о пензионерима
  • Укључивање пензионера у друштвене активности од великог значаја (подучавање деце и младих о безбедности у саобраћају, о понашању у сличају пожара,  да кажу “не” дрогама, подучавање вештинама веза, плетења, ткања и др.)
  • Организовање излета и вишедневних туристичких путовања за старије особе

 

 • Превенција свих облика насиља и дискриминације:
  • Подизање свести о неопходности превенције насиља и дискриминације и живота без насиља
  • Организовање обука самоодбране жена и младих девојака
  • Едукативне радионице и трибине против вршњачког насиља и насиља у породици

 

 • Заштита и помоћ жртвама насиља у породици;
  • Правна помоћ за заштиту жртава насиља
  • Организовање “Сигурних кућа” или дневних боравака за жртве насиља
  • Психолошка подршка стручних лица жртвама насиља
  • Мобилни тим за помоћ жртвама насиља

 

 • Заштита и помоћ жртвама мобинга:
  • Правна помоћ жртвама мобинга
  • Психолошка подршка стручних лица жртвама мобинга

 

 

 • Афирмисање женских права:
  • Обележавање значајних датума за остваривање женских права
  • Промоција и подстицање женског предузетништва
  • Обуке жена на селу за стицање алтернативних прихода (укључујући сеоски туризам, сакупљање лековитог биља и друге активности)
  • Охрабривање жена да се баве нетрадиционалним занимањима
  • Едукација жена за коришћење информационих технологија, нарочито жена на селу
  • Оснивање женских одборничких мрежа
  • Едукација жена за политички аганжман

 

 • Заштита и промовисање/унапређење људских и мањинских права:
  • Подршка антидискриминационим и политикама родне равноправности
  • Социјална инклузија, заштита и промовисање људских права Рома
  • Заштита и промовисање права ЛГБТ особа

 

 • Заштита интерно расељених и избеглих лица:
  • Обезбеђивање помоћи у прибављању докумената и правне помоћи
  • Подизање капацитета за смештај интерно расељених и избеглих лица
  • Организовање хуманитарне помоћи за избегла лица

 

 • Хуманитарне активности:
  • Помоћ деци  за лечење тешких  и  ретких болести
  • Сакупљање помоћи за поплављена подручја
  • Помоћ домовима за незбринуту децу
  • Помоћ породицама које живе на ивици егзистенције

 

 • Заштита здравља:
  • Организовање трибина за превенцију тумора дојке
  • Едукација ученика и студената на тему репродуктивног здравља
  • Обележавање Светског дана без дуванског дима
  • Активности везане за борбу против наркоманије у школама

 

 • Превенција, лечење и рехабилитација болести зависности:
  • Промоција здравих стилова живота за ученике основних и средњих школа
  • Организовање округлих столова  и трибина за информисање младих о болестима зависности
  • Програми за примарну и секундарну превенцију наркоманије

 

 • Подстицање наталитета:
  • Едукације младих жена о репродуктивном здрављу
  • Промовисаље вредности традиционалне породице

 

 • Рекреација:
  • Омасовљавање учешћа грађана у рекреативном вежбању
  • Реализација посебних програма за децу са посебним потребама
  • Медијска кампања о потреби физичких активности за све узрасте

 

 • Образовање, неформално образовање и стручно усавршавање:
  • Обезбеђивање допунских и неформалних програма за подршку ромској деци током школовања
  • Организовање програма за преквалификацију, доквалификацију и неформално образовање теже запошљивих категорија

 

 • Наука и научно-истраживачки рад:
  • Подршка младим талентима у науци
  • Подстицање развоја иновативних предузећа
  • Промоција науке кроз издавање научних часописа
  • Набавка научне и стручне литературе из иностранства

 

 • Култура:
  • Програми и пројекти удружења у култури која својим квалитетом доприносе развоју културе и уметности
  • Откривање, стварање, проучавање, очување и представљање српске културе и културе националних мањиња у Републици Србији
  • Обезбеђивање услова за доступност културног наслеђа  и културних садржаја јавности
  • Истраживање, очување и коришћење добара од посебног значаја за културу и историју српског народа која се налазе ван територије Републике Србије
  • Подстицање и помагање културних израза који су резултат креативности појединца, група и друштва Срба у иностранству
  • Подстицање, унапређење и стварање услова за развој међународне културне сарадње
  • Стварање услова за слободан проток и размену културних израза и садржаја
  • Подстицање иновативности и креативности у култури
  • Подстицање стручних и научних истраживања у култури
  • Спровођење и унапређивање едукације у области културе
  • Подстицање примене нових технологија у култури
  • Подстицање  процеса дигитализације и развоја дигиталне истраживачке инфраструктуре у области заштите културног наслеђа и уметности
  • Изградња јединсвеног библиотечког-информационог система и матичне функције у библиотечкој делатности
  • Изградња и унапређење јединственог информационог система у области заштите културног наслеђа
  • Подстицање младих талената у области културног и уметничког стваралаштва
  • Стварање услова за подстицање самосталног културног и уметничког стваралаштва
  • Подстицање аматерског културног и уметничког стваралаштва
  • Подстицање дечијег стваралаштва и стваралаштва за децу и младе у култури
  • Подстицање културног и иметничког стваралаштва особа са инвалидитетом и доступности свих културних садржаја особама са инвалидитетом
  • Регулисање и постицање тржишта уметничких дела, спонзорисања, меценарства и донаторства у култури
  • Подстицање развоја креативних индустрија
  •  Подстицање културног и уметничког стваралаштва друштвено осетљивих група

 

 • Развој културно-уметничког стваралаштва:
  • Штампање и издавање монографија, мемоара, и других писаних дела националних мањина
  • Неговање културног индетитета Рома
  • Организовање ликовних изложби аматерских уметника

 

 • Очување културне и историјске традиције:
  • Подстицај традиционалних вредности
  • Организовање вечери на језику локалног дијалекта
  • Презентација  и обука традиционалних заната за младе генерације
  • Излагање старих и ретких књига локалних стваралаца

 

 • Очување и подстицање народног стваралаштва и народних обичаја;
  • Организовање фолколорних манифестација
  • Организовање сајмова рукотворина
  • Изложба народних ношњи и тадиционалног накита

 

 • Јавно информисање
  • Подршка производњи медијских садржаја у циљу заштите и развоја људских права и демократије, унапређивања правне и социјалне државе, слободног развоја личности и заштите деце и младих, развоја културног и уметничког стваралаштва, развоја образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система, развоја науке, развоја спорта и физичке културе и заштите животне средине и здравља лјуди
  • Унапређивање медијског и новинарског професионализма
  • Унапређивање професионалних и етичких стандарада у области јавног информисања

 

 • Спорт
  • Унапређење спортске рекреације, промоција и подстицање бављења спортом свих грађана Републике Србије, а нарочито деце, жена и особа са инвалидитетом
  • Спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље и недолично понашање, намештање спортских резултата и др.)
  • Унапређење заштите здравља спортиста, унапређење стручног рада и стручног оспособљавања у спорту
  • Међудржавна и међународна спортска сарадња и развијање спорта и сарадње са организацијама из дијаспоре
  • Научни скупови, истраживаћчко-развојни и научно-истраживачки пројекти у спорту и издавање спортских публикација од националног значаја

 

 • Промоција Града Зајечара:
  • Организовање промотивних активности брендираних производа града (сајам “пеглана кобасица“, сајам качкаваља, “Дани сушенице”, “Дани банице”,...)
  • Организовање догађаја за промоцију Градa Зајечара

 

 • Заштита животне средине:
  • Уређење градских, сеоских и приградских насеља
  • Уклањања смећа (у сеоским срединама, приградским  насељима и др.)
  • Опремање локалитета где грађани могу да одлажу поједине врсте отпада
  • Подстицање развоја свести о утицају животне средине на здравље људи у основним и средњим школама

 

 • Екологија:
  • Промоција зелене економије
  • Увођење “зеленог” телефона за грађане ради пријаве еколошких проблема у непосредном окружењу
  • Организовање сајмова за очување животне средине и повратак природи (еколошки стандарди и иновативности, нова еколошка опрема, уређаји, машине и филтери за третман лековитог биља, органски производи, мед и пчелињи продукти, и др.)
  • Еколошко извештавање за новинарска удружења као обавеза

 

 • Заштита и очување природе:
  • Подстицање развоја свести о неопходности заштите земљишта, воде, биљног и животињског света  код младих
  • Развијање програма и мера за заштиту земљишта, воде, биљног и животињског света
  • Обележавање  “Дана планете Земље” у предшколским и школским установама

 

 • Одржив развој:
  • Подизање свести грађања о развоју без деструкције, а уз очување животне средине
  • Подизање свести грађана о рационалном трошењу енергије, улагања у чистије и обновљиве изворе енергије
  • Подизање свести грађана о неопходности промене начина на који организујемо наше радне активности, начин на који организујемо и планирамо насеља, индустрију, начин на који размештамо добра

 

 • Пољопривреда:
  • Подстицање пољопривредне делатности у руралним подручјима
  • Донирање неопходних пољопривредних машина сеоским домаћинствима
  • Подстицање младих да се баве пољопривредом
  • Подизање свести грађана у руралним подручјима о субвенцијама и донацијама за пољопривреду
  • Подизање конкуретности пољопривредних газдинстава
  • Развој пчеларства
  • Развој овчарства, козарства, коњарства и др.

 

 • Органска производња хране:
  • Подизање свести грађана о значају органске производње хране
  • Подстицање органске производње у руралним подручјима

 

 • Подстицање и промоција здраве исхране:
  • Подизање свести код младих о значају здраве исхране
  • Организовање излагања здраве хране и меда

 

 • Подстицање руралног развоја:
  • Подстицање стварања  повољних услова за рад жена и омладине у руралним срединама
  • Подстицање смањења миграција становништва из руралних средина

 

 • Подстицање и развој специфичних привредних делатности:
  • Подстицање и развој занатства
  • Оживљавање задругарства у руралним срединама
  • Подстицање и развој старих и ретких заната
  • Подстицање и развој задругарства

 

 • Туризам:
  • Промоција туризма у руралним областима, бањама, мототуризма и др.
  • Промоција активног туризма
  • Дигитализација у туризму и промоција важности технологија у туризму

 

 • Заштита животиња:
  • Помоћ, лечење и удомљавање напуштених животиња
  • Формирање азила за напуштене животиње

 

 • Заштита потрошача:
  • Информисање и едукација о правима потрашача
  • Бесплатна правна помоћ за заштиту потрошача

 

 • Неговање и развој међународне сарадње:
  • Подстицање пројеката међународне сарадње за унапређење социо-економског развоја и размене најбољих пракси
  • Развој међународне сарадње универзитетских центара
  • Развој међународне сарадње  у различитим делатностима

 

 • Борба против корупције:
  • Информисање јавности о постојању сукоба интереса 
  • Развијање различитих облика борбе против монополског полажаја привредних субјеката
  • Спречавање злоупотребе јавних овлашћења
  • Подстицање повећања одговорности свих нивоа власти, органа и институција

 

 • Подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва:
  • Оспособљавање жена у руралним подручјима за коришћење информационих технологија
  • Округли столови на тему “ИТ новости” у мање развијеним и неразвијеним подручјима
  • Радионице на тему “Безбедност на интернету” у школским установама

 

 • Афирмисање демократизације локалне самоуправе;
  • Оспособљавање ЈЛС за квалитетно и потпуно обављање основних функција
  • Јачање улоге ”онлине медија” у демократизацији друштва
  • Организовање стручних и јавних скупова о темама од значаја за демократско васпитање и образовање
  • Помоћ и подршка свим актерима у активностима образовања за демократију и грађанско друштво
  • Повећање активног учешћа организација цивилног друштва у свим фазама процеса доношења прописа којим се уређују питања од јавног интереса

 

 • Промовисање волонтерског рада:
  • Организовање обука вршњачких едукатора за развој волонтеризма
  • Организовање волонтерских акција за чишћење јавних површина и уређење зеленила
  • Промоција позитивних вредности волонтерског рада у локалној заједници

 

 • Афирмација грађанског активизма и веће укључености рањивих група у локалну заједницу:
  • Едукације на тему значаја волонтирања и активизма у локалној заједници
  • Иницирање програма за оснаживање младих, посебно младих жена за учешће у јавном животу

 

 • Противпожарна заштита:
  • Организовање радионица за децу и младе о противпожарној заштити
  • Ширење и развијање сваке врсте културе противпожарне заштите
  • Едукација и обука о противпожарној заштити у домаћинству
 • Верске заједнице:
  • Унапређење рада Верских заједница
  • Помоћ и подршка Верским заједницама
  • Јачање улоге Верских заједница
 • Друге области од јавног интереса које доприносе убрзаном и одрживом развоју Града Зајечара.

 

Документација: