ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНОШЕЊУ РЕШЕЊА О НЕПОТРЕБНОСТИ ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ЦЕТИН ДОО

Важи од 30.11.2022. до 14.12.2022.

            Градска управа града Зајечара, Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове, Канцеларија за заштиту животне средине, у складу са чланом 10., чланом 29. и чланом 30. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/04 и 36/09)

 

О б а в е ш т а в а

 

            o доношењу Решења којим је одлучено да није потребна израда Студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину за  постављену базну станицу мобилне телефоније „Тилва“ на кп.бр.2796 КО Глоговица на територији Града Зајечара, на постојећем антенском стубу висине 21m., носиоца пројекта „CEТIN“ д.о.о. Београд, Омладинских бригада 90.

            Aнтенски систем је двосекторски за GSM900, UMTS900 и LTE800 и једносекторски за GSM1800. Азимути антена износе 45°/145° за GSM900, UMTS900 и LTE800  и 145° за  GSM1800 системе. Чине га пет панел антена: типа А79451700 Huawei  у првом и другом сектору за рад у LTE800 опсезима, К739636 Kаthrein у у првом и другом сектору за рад у GSM900, UMTS900 опсезима и А19451902 Huawei у другом сектору за рад у GSM1800 опсегу.  Конфигурација примопредајника износи 2+2 за систем GSM900, 1+1 за системе UMTS900 и LTE800 и 2 за  GSM1800 системе.

            Овим Решењем одређени су услови и мере заштите животне средине, у складу са посебним прописима.

            Заинтересована јавност може остварити увид у Решење, приложену документацију и разлоге за доношење оваквог Решења у просторији Канцеларије за заштиту животне средине Градске управе града Зајечара, ул. Крфска бр.4. (изнад Уреда, соба бр. 7 ), радним даном од 12 до 15 часова.

            Жалбу против овог Решења заинтересована јавност може изјавити Министарству заштите животне средине  Републике Србије у року од 15 дана од дана обавештавања.