ОБАВЕШТЕЊЕ О ОТПОЧИЊАЊУ РАДА НА ОДЛУЦИ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Важи од 12.09.2022. до 27.09.2022.

Република Србија

Град Зајечар

Штаб за ванредне ситуације града Зајечара

II бр. сл.

12.09.2022. године

З а ј е ч а р

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОТПОЧИЊАЊУ РАДА НА ОДЛУЦИ  О  ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

 

            Чланом 68. став 4. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014- др. закон, 101/2016- др. закон, 47/2018 и 111/2021- др. закон), прописано је да је надлежни орган општине дужан да на интернет презентацији општине, односно на други примерен начин обавести јавност да је отпочео рад на припреми прописа које доноси скупштина. Чланом 23. став 4. истог закона, прописано је да се одредбе овог закона које се односе на општину примењују и на град, ако овим законом није друкчије одређено. Ова обавеза надлежног органа Града, прописана је и чланом 102. Статута града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 4/2019 и 67/2021).

            У складу са наведеном обавезом, Штаб за ванредне ситуације града Зајечара обавештава јавност на интернет презентацији Града Зајечара, да је отпочео рад на припреми Одлуке о изменама Одлуке о образовању штаба за ванредне ситуације града Зајечара.

 

                                              Командант

                                                                                                                        Бошко Ничић,  с.р.

Документација: