ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНОШЕЊУ РЕШЕЊА О НЕПОТРЕБНОСТИ ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ КО ЗВЕЗДАН - ТЕЛЕКОМ СРБИЈА

Важи од 02.08.2022. до 17.08.2022.

Градска управа града Зајечара, Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове, Канцеларија за заштиту животне средине, у складу са чланом 10., 29. и 30. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 135/04 и 36/09)

 

О б а в е ш т а в а

            o доношењу Решења којим је одлучено да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину за реконструисану базну станицу мобилне телефоније „ZA61/ZAU61/ZAL61/ZAO61 ZA-Zvezdan“ на кп.бр. 6353 КО Звездан на територији Града Зајечара, носиоца пројекта „Телеком Србија“ АД Београд, Таковска 2, Београд. Aнтенски систем је двосекторски са две панел антене типа К80010697 постављене на цевастом стубу висине 16 m, са азимутима 90º и 190º  респективно по секторима, конфигурације примопредајника 2+2 за GSM900 систем и 1+1 за LTE800, LTE1800 и UMTS2100 систем. 

            Овим Решењем одређени су услови и мере заштите животне средине, у складу са посебним прописима.

            Заинтересована јавност може остварити увид у Решење, приложену документацију и разлоге за доношење оваквог Решења у просторији Канцеларије за заштиту животне средине Градске управе града Зајечара, ул. Крфска бр.4. (изнад Уреда, канцеларија бр. 7), радним даном од 12 до 15 часова.

            Жалбу против овог Решења заинтересована јавност може изјавити Министарству заштите животне средине Републике Србије у року од 15 дана од дана обавештавања.