ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-217 - НАБАВКА РАДОВА НА УГРАДЊИ ГРЕБАНОГ АСФАЛТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Важи од 01.07.2022. до 18.07.2022.

Наручилац

Градска управа града Зајечара

Локација наручиоца

РС223 – Зајечарска област, Зајечар

Назив набавке

Набавка радова на уградњи гребаног асфалта на територији града Зајечара

Референтни број

404-217

Врста поступка

Радови

Процењена вредност

12.161.533,00

Врста поступка

Отворени поступак

Рок за подношење

18.07.2022 11:00:00

Документација: