ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2023. ГОДИНУ

Важи од 15.06.2022. до 31.10.2022.

Р е п у б л и к а   С р б и ј а

ГРАД ЗАЈЕЧАР

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Одељење за привреду и друштвене делатности

IV/03 број 320-27-1/2022

15. 06. 2022. године

З а ј е ч а р

 

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ

ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2023. ГОДИНУ

 

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Србије“, број 62/06, 65/08-др.закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 – др.закон) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020 и 133/20), Градска управа града Зајечара  расписује јавни позив којим обавештава:

 

  • образовнe установe - школe, стручнe пољопривреднe службe и социјалнe установe да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 100 хектара;
  • високообразовнe установe - факултетe и научнe институтe чији је оснивач држава и установe за извршење кривичних санкција да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 1.000 хектара;
  • правнa лицa у државној својини регистрована за послове у области шумарства;

 

да доставе потребну документацију ради остваривања коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Зајечара за 2023. годину, до дана 31. октобра 2022. године.

Потребна документација:

  1. Захтев за остваривање бесплатног коришћења без плаћања накнаде потписан од стране одговорног лица
  2. Акт о оснивању установе, односно извод из привредног регистра за правно лице (не старији од шест месеци) којим се доказује да је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе;
  3. Изјашњење надлежног министарстава за послове науке, просвете, социјалне заштите, пољопривреде, односно правде из ког се може утврдити правни статус подносиоца захтева ради утврђивања испуњености услова за оставaривање права на коришћење земљишта без накнаде.

 

            Подносиоци захтева достављају потребну документацију из овог јавног позива, у неовереним копијама које морају бити читљиве, при чему Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, задржава право да у случају потребе затражи достављање оригинала или оверене копије достављене документације.

            Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 8,00 до 12,00 часова, у просторијама Одељење за привреду и друштвене делатности Градске управе града Зајечара, ул. Крфска бб, канцеларија бр. 17 или са сајта www.zajecar.info.

                       Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31. октобар 2022. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавним позиву сматраће се неблаговременим и Комисија ће га вратити подносиоцу неотвореног.

           

            Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Право коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде за 2023. годину“ за Комисију за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територији града Зајечара, на адресу: Одељење за привреду и друштвене делатности Градске управе града Зајечара, Трг ослобођења бр. 1. На полеђини коверте наводи се назив/име и презиме и адреса подносиоца захтева.

            Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је Вукота Мирјана, телефон: 019-444-724, email: mima.vukota@zajecar.info или лично у просторијама Одељење за привреду и друштвене делатности Градске управе града Зајечара, ул. Крфска бб, канцеларија бр 17.

            Овај јавни позив објавити у „Службеном листу града Зајечара”, на интернет страници града Зајечара:  www.zajecar.info и огласним таблама месних канцеларија.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

                                                                                           Слободан Виденовић

Документација: