ЈАВНИ ПОЗИВ - СИСТЕМАТСКА ЗАМЕНА/УСПОСТАВА ЗЕМЉИШНЕ КЊИГЕ ПО ПОДАЦИМА НОВОГ КАТАСТАРСКОГ ПРЕМЕРА

Важи од 01.06.2022. до 30.11.2022.

ЈАВНИ ПОЗИВ

           Обавештавају се грађани и правна лица да су на делу подручја Федерације Босне и Херцеговине покренуте активности на припреми података и изради документације за систематску замену/успоставу земљишне књиге по подацима новог катастарског премера.

Наведене активности се проводе темељем Споразума о зајму - Пројект регистрације некретнина, додатно финансирање - између Босне и Херцеговине и Међународне Банке за обнову и развој - ИБРД (у даљем тексту: „Банка“) који је потписан 02. јула 2020. године, те Одлуке о ратификацији споразума о зајму („Службени гласник БиХ“, Међународни уговори бр. 19/20 од 19. децембра  2020. године), а све у циљу пружања подршке успостави и замени земљишне књиге, и развоју одрживог сустава регистрације некретнина са усаглашеним евиденцијама катастра и земљишне књиге у Федерацији БиХ. Пројектним активностима управља Федерална управа за геодетске и имовинско-правне послове.

У току припреме за покретање поступка замене/успоставе земљишне књиге, Федерална управа за геодетске и имовинско-правне послове је са надлежним органима, Јединицама локалне самоуправе (ЈЛС) и Општинским судовима (ОС), потписала Споразуме којим су регулисани међусобни односи и обавезе који се односе на активности ажурирања података о некретнинама и замену/успоставу земљишне књиге у 2. фази Пројекта. Након потписивања наведених Споразума, проведен је тендерски поступак и Федерална управа за геодетске и имовинско-правне послове је са најповољнијим понуђачем закључила уговор о извођењу радова на припреми података и изради потребне документације (пријавних листова за парцеле и деобних планова за зграде) неопходне за замену/успоставу земљишне књиге за наведене катастарске оштиине.

У склопу ових активности, а ради преноса уписа о етажним јединицама из Књиге положених уговора у земљишну књигу, обавеза извођача радова је да изради пријавне листове за парцеле и деобне планове етажирања зграда на подручју катастарске општине. У том смислу, извођач је овлашћен да након идентифицирања некретнина које се налазе на подручју предметних катастарских општина изради потребну техничку документацију која ће се након прегледа и овере исте од стране надлежних општинских служби предати у општински суд, након чега ће се код надлежног земљишнокњижног уреда по службеној дужности покренути поступак замене/успоставе земљишне књиге на подацима новог катастарског премера.

Стога, позивамо сва физичка и правна лица са подручја катастарских општина датих у наставку овог текста, да овлашћеном извођачу омогуће приступ и доставе документацију потребну за ажурирање евиденција о некретнинама у катастру и земљишној књизи, те на тај начин региструју своје некретнине и упишу права на некретнинама без додатних трошкова и плаћања судских такси.

Некретнине и права на некретнинама које се не регистрирају и упишу у оквиру ове, систематске успоставе/замене земљишне књиге, ће се у складу са законом регулисати по појединачном захтеву и на терет заинтересираних странака.

За све додатне информације на располагању је Јединица за имплементацију Пројекта регистрације некретнина, додатно финансирање при Федералној управи за геодетске и имовинско – правне послове са контакт информацијама:

рерп_фбих@фгу.цом.ба

+387 33 586 064

Попис Општинских судова ЈЛС и катастарских општина на којима се реализује Пројект:

 

Документација: