ОБАВЕШТЕЊЕ О ОТПОЧИЊАЊУ РАДА НА ОДЛУЦИ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНE РЕГУЛАЦИЈE ЗА УРЕЂЕЊЕ СПОМЕН ПАРК ШУМE „КРАЉЕВИЦА“ У ЗАЈЕЧАРУ

Важи од 12.05.2022. до 26.05.2022.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД ЗАЈЕЧАР

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Oдељење за урбанизам, грађевинске и

комунално-стамбене послове

IV/04 број сл/2022

11.05.2022. године

З а ј е ч а р

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОТПОЧИЊАЊУ РАДА НА

О Д Л У Ц И

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНE РЕГУЛАЦИЈE

ЗА УРЕЂЕЊЕ СПОМЕН ПАРК ШУМE „КРАЉЕВИЦА“ У ЗАЈЕЧАРУ

 

            Чланом 68. ставом 4. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС”, бр.129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон), прописано је да је надлежни орган општине дужан да на интернет презентацији општине, односно на други примеран начин обавести јавност да је отпочео рад на припреми прописа које доноси скупштина. Чланом 23. ставом 4. истог закона, прописано је да се одредбе овог закона које се односе на општину примењују и на град, ако овим законом није друкчије одређено. Ова обавеза надлежног органа Града, прописана је и чланом 102. Статута града Зајечара („Сл.лист града Зајечара”, бр. 4/2019 и 67/2021).

 

            У складу са наведеном обавезом, Градска управа града Зајечара и Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове, обавештава јавност на интернет презентацији Града Зајечара, да је отпочео рад на припреми Одлуке о приступању изради Плана детаљне регулације за уређење Спомен парк шуме „Краљевица“ у Зајечару, у циљу уређења Спомен парк шуме „Краљевица“, у смислу ревитализације постојећих садржаја и допуне комплекса новим спортским, туристичким и угоститељским садржајима. Планском разрадом ће се обезбедити детаљна урбанистичка анализа предметне локације, дефинисање правила употребе земљишта, уређења и грађења, прецизно дефинисање саобраћајне и комуналне инфраструктуре,  рационално коришћење и заштита планског подручја, уз спречавање негативних ефеката на животну средину, деградације земљишта и шумских површина.

                                               

                                       

 

         ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ОДЕЉЕЊА                               НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ

         ЗА  УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ И                          УПРАВЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

         КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

                                                                                                           

                         Биљана Рубежић                                                      Слободан Виденовић

Документација: