План детаљне регулације бањско-туристичког комплекса “Николичево“

На основу Одлуке о приступању изради Плана детаљне регулације бањско-туристичког комплекса „Николичево“ на простору насеља Николичево у Граду Зајечару, донете од стране Скупштине града Зајечара на седници од 17.12.2018. године.

Циљ израде Плана је:

 • плански развој туризма усклађен са очувањем животне средине и унапређењем природних вредности - одрживи развој;
 • препознавање туристичке понуде овог бањског насеља;
 • заштита и рационално коришћење термоминералних извора;
 • иницирање и стимулисање развоја активности комплементарних туризму;
 • подизање нивоа угоститељских услуга;
 • повећање нивоа саобраћајне и комуналне инфраструктуре, која је од примарног значаја за даље функционисање бањско-туристичког комплекса и формирање њеног дефинитивног просторног карактера;
 • дефинисање правила уређења и правила грађења;
 • oдређивање површина јавне намене;
 • стварање услова за обезбеђење смештајних капацитета високе категорије, спортско-рекреативних садржаја и других пратећих комерцијалних садржаја;
 • заштита природне и културне баштине;
 • унапређење животне средине.

Одлуку о изради Плана можете преузети ОВДЕ.

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 17.09.2019.године до 01.10.2019 у просторијама Одељења за урбанизам, грађевинске и комуналне - стамбене послове, у ул. Крфска бр.4 у Зајечару , односно објављено на интернет страници Града Зајечара.

Обавештење o оглашавању за Рани јавни увид за израду Плана детаљне регулације бањско-туристичког комплекса “Николичево“ ОВДЕ

Материјал за Рани јавни увид (елаборат) за израду Плана детаљне регулације бањско-туристичког комплекса “Николичево“ ОВДЕ

Записник са састанка са релевантни стејкхолдерима о Концептуалном оквиру просторног развоја за План детаљне регулације бањско-туристичког комплекса "Николичево" ОВДЕ

Извештај о обављеном раном јавном увиду Плана детаљне регулације бањско-туристичког комплекса "Николичево" ОВДЕ.

Записник са 6. седнице Комисије за планове града Зајечара ОВДЕ.

Информације о поступку израде ПДР-а, заинтересовани могу доставити путем и-мејл адресе: ivan.stojanovic@zajecar.info

Израду плана детаљне регулације финансира Европска унија у партнерству са Владом Републике Србије преко програма ЕУ ПРО.