Јавна набавка радова на оправци атарског пута Велики Извор мзв. Градиште

Важи од 31.03.2014. до 01.05.2014.

М.З.”Велики Извор“

Адреса:Николе Пашића бр.101,Велики Извор

На основу члана 60. став 2. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” , број 124/2012) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 016-025/2014 од  26.03.2014. године, наручилац објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

1. За јавну набавку  радова набавку радова на  оправци атарског пута  Велики Извор-мзв. Градиште

2. Јавна набавка се не обликује по партијама

3. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.

4. Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.

5. Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачем/подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.

6. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

- Конкурсна документација се може преузети: електронским путем  са Портала јавних набавки;

7. Понуде се могу поднети непосредно:

- у пословним Градске управе Зајечар

- путем поште на адресу Градска управа Зајечар,Трг ослобођења бр.1,19000 Зајечар

8. Понуде се подносе у затвореној коверти.

9. Рок за подношење понуде је 04.04.2014.године, до 09,00 часова, без обзира на начин доставе.

10. Отварање понуда ће се обавити дана  04.04.2014. године у  11,00 часова, у просторијама Градске управе Зајечар,Трг ослобођења бр.1,19000 Зајечар

11. Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је достави овлашћење за присуствовању отварању  понуда

12. Одлука о додели уговора биће донета у року од  10  дана отварања понуда.

13. Лице за контакт:Градимир Васић и Саша Матијевић или мејл sasa.matijevic@zajecar.info

Документација: