Јавна набавка радова на уређењу артеских чесама на територији града Зајечара

Важи од 17.03.2014. до 17.04.2014.

Назив и адреса наручиоца:Град Зајечар
Врста наручиоца:друштвена својина
Интернет страна наручиоца: www.zajecar.info
  
    На основу члана 60. став 2. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, број 124/2012) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 404-89/1 од  05.03.2014. године, наручилац објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

    1. За јавну набавку  радова  на уређењу артеских чесама на територији града Зајечара
    2. Јавна набавка се не обликује по партијама
    3. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.     
    4. Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.
    5. Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачем/подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.
    6. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
- Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са интернет странице наручиоца www.zajecar.info и са Портала јавних набавки;
    7. Понуде се могу поднети непосредно:
- у пословним просторијама наручиоца Градске управе Зајечар
- путем поште на адресу Градска управа Зајечар,Трг ослобођења бр.1,19000 Зајечар
    8. Понуде се подносе у затвореној коверти.
    9. Рок за подношење понуде је 21.03.2014.године, до 10 часова, без обзира на начин доставе.
   10. Отварање понуда ће се обавити дана  21.03.2014. године у  10,30 часова, у просторијама наручиоца у Зајечар,Трг ослобођења бр.1
   11. Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је достави овлашћење за присуствовању отварању  понуда
   12.    Одлука о додели уговора биће донета у року од  10  дана отварања понуда.   
   13. Лице за контакт: Саша Матијевић 064-8510255 или мејл sasa.matijevic@zajecar.info 

Документација: