Вести

Зајечар: Расписан КОНКУРС  ЗА ПРИБАВЉАЊЕ И ДОДЕЛУ КУЋА НА СЕЛУ

Зајечар: Расписан КОНКУРС ЗА ПРИБАВЉАЊЕ И ДОДЕЛУ КУЋА НА СЕЛУ

На основу члана 3. Правилника о условима за прибављање и доделу кућа на селу младим брачним паровима, односно ванбрачним партнерима на територији града Зајечара и набавку грађевинског материјала за адаптацију кућа на селу младим брачним паровима, односно ванбрачним партнерима донетог на седници Градског већа града Зајечара Комисија за прибављање и доделу кућа на селу и набавку грађевинског материјала за адаптацију кућа на селу на територији града Зајечара, на седници одржaној 23.10. расписује

КОНКУРС

ЗА ПРИБАВЉАЊЕ И ДОДЕЛУ КУЋА НА СЕЛУ

I

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Предмет Конкурса је прибављање и додела кућа на селу младим брачним паровима, односно ванбрачним партнерима на територији града Зајечара (у даљем тексту: Учесници конкурса).

Куће на селу које се прибављају и додељују Учесницима конкурса (у даљем тексту: предметна непокретност) могу се налазити на подручју свих насељених места на територији града Зајечара, осим града Зајечара и секундарних градских центара (Звездана, Грљана и Великог Извора).

Учесници конкурса у пријави предлажу непокретност за прибављање. Учесници конкурса, који уз пријаву не предложе непокретност за прибављање, а испуњавају услове конкурса, ући ће у избор за доделу искључиво кућа прибављених по Конкурсу из 2019. године.

II

ЦИЉ КОНКУРСА

Циљ Конкурса усмерен је на ублажавање економске цене подизања детета.

III

ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

Право учешћа на Конкурсу имају брачни или ванбрачни партнери чија заједница живота траје најмање годину дана у моменту подношења пријаве на Конкурс.

IV

УСЛОВИ КОНКУРСА

Учесници конкурса могу бити брачни парови или ванбрачни партнери, који у потпуности испуњавају опште услове у тренутку подношења пријаве на Конкурс:

1. Да супружници нису старији од 40 година у моменту подношења пријаве на Конкурс,

2. Да су Учесници конкурса брачни или ванбрачни партнери чија заједница живота траје најмање годину дана у моменту подношења пријаве на Конкурс,

3. Да су обоје од супружника држављани Републике Србије,

4. Да нису власници или сувласници било какве непокретности на територији Републике Србије.

Учесници конкурса који у потпуности испуне опште услове Конкурса, дужни су да испуне следеће посебне услове Конкурса:

1. Да Учесници конкурса у моменту подношења пријаве немају неизмирених доспелих обавеза по основу пореза и доприноса у складу са прописима Републике Србије,

2. Да нису у крвном, тазбинском или сродству по усвојењу са потенцијалним продавцем непокретности,

3. Да Учесници конкурса нису правоснажно осуђивани за кривична дела против брака и породице и против полних слобода.

4. Да у тренутку пријаве на Конкурс нису постављена или именована лица на положају у Граду Зајечару, нису запослени у Градској управи града Зајечара, или у јавном предузећу или установи чији је оснивач Град Зајечар.

Учесници конкурса могу поднети само једну пријаву на Конкурс.

Учесници конкурса којима буде додељена кућа дужни су да место пребивалишта заснују, у непрекидном трајању, у насељеном месту у коме се налази предметна непокретност за временски период који није краћи од 10 година, почев од дана закључења Уговора о додели куће.

Након протека периода од 10 година, Учесници конкурса којима је додељена кућа на селу испуњавају услове за стицање права својине на предметној непокретности.

V

ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Приликом пријаве на Конкурс, Учесници конкурса треба да доставе следећу документацију:

- Фотокопије личних карата/очитане личне карте,

- Оверене фотокопије диплома о стеченом образовању, оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи или уверење о стеченом образовању,

- Уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци од дана објављивања Конкурса),

- Доказ о брачној заједници (извод из матичне књиге венчаних Учесника конкурса, не старији од месец дана од дана објављивања Конкурса), а као доказ о ванбрачној заједници – оверена изјава о ванбрачној заједници уз потпис два сведока, која мора бити сачињена након расписивања Конкурса,

- Оверену Изјаву Учесника конкурса да на територији Републике Србије не поседују у власништву/сувласништву непокретност (стамбени објекат, грађевинско земљиште или пољопривредно земљиште) и да исту нису отуђили у претходних 5 година од дана објављивања Конкурса,

- Доказ о радном односу – М образац, односно, пријава на обавезно социјално осигурање, фотокопија уговора о раду, уверење из Централног регистра обавезног социјалног осигурања.

Учесници конкурса који уз пријаву предлажу непокретност за прибављање дужни су да доставе оверену изјаву да продавац/продавци непокретности и Учесници конкурса нису крвни сродници у првој линији до било ког степена, а у побочној закључно са другим степеном, као ни у тазбинском сродству или сродству по усвојењу.

На захтев Комисије, Учесници конкурса су дужни да у року од 8 дана, доставе следећу документацију

- Потврду (уверење) Министарства финансија РС – Пореске управе, да није било промене права власништва или сувласништва на име Учесника конкурса,

- Потврду (уверење) Министарства финансија РС – Пореске управе, да су Учесници конкурса измирили порезе и доприносе,

- Потврду издату од стране РГЗ – Службе за катастар непокретности, да Учесници конкурса не поседују имовину на територији града Зајечара,

- Уверења МУП-а, Основног суда и Вишег суда да Учесници конкурса нису правоснажно осуђивани за кривична дела против брака и породице и полних слобода.

По потреби, Комисија може тражити допуну документације Учесницима конкурса.

Документација поднета на Конкурс се не враћа.

Неће се разматрати пријаве које су:

1. Неблаговремене (пријаве које су поднете након истека рока предвиђеног у тексту Конкурса),

2. Недопуштене (пријаве поднете од стране лица која нису предвиђена конкурсом, односно на која се циљеви конкурса и намена средстава не односе),

3. Непотпуне и неразумљиве (пријаве уз које нису приложени сви потребни докази и документација, непотписане пријаве, са непопуњеним рубрикама, пријаве попуњене графитном оловком, послате факсом или електронском поштом и које садрже неразумљиве и нечитке податке).

VI

УСЛОВИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА НЕПОКРЕТНОСТ

Непокретност коју прибавља Град Зајечар мора да испуњава следеће услове:

1. Да се ради о непокретности која је уписана у Катастар непокретности са правом својине на име продавца/продаваца, без терета,

2. Да продавац/продавци непокретности и Учесници конкурса нису крвни сродници у првој линији до било ког степена, а у побочној закључно са другим степеном, као ни у тазбинском сродству или сродству по усвојењу,

3. Да не постоје нерешени имовинско-правни односи на непокретности,

4. Да је безбедна и условна за становање, у складу са извештајем судског вештака

VII

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ КОНКУРСА

Пријава на Конкурс подноси се на обрасцу чију садржину утврђује Комисија и која је саставни део Конкурса.

Пријава на Конкурс подноси се лично, у Услужном центру Градске управе града Зајечара или путем поште, препорученом пошиљком, на адресу: Град Зајечар, Трг ослобођења 1, 19000 Зајечар, са назнаком у складу са текстом одговарајућег Конкурса.

Пријаве ће бити разматране и о њима ће се одлучивати по критеријумима и поступку утврђеним Правилником о условима за прибављање и доделу кућа на селу младим брачним паровима, односно ванбрачним партнерима на територији града Зајечара и набавку грађевинског материјала за адаптацију кућа на селу младим брачним паровима, односно вранбрачним партнерима.

Град није у обавези да о току и резултатима Конкурса информише сва лица која су се пријавила, већ ће контактирати само она лица која су ушла у ужи избор, односно која су обухваћена предлогом Одлуке о избору кандидата.

Предлог Одлуке о избору кандидата сачињава се након бодовања према критеријумима из Правилника о условима за прибављање и доделу кућа на селу младим брачним паровима, односно ванбрачним партнерима на територији града Зајечара и набавку грађевинског материјала за адаптацију кућа на селу младим брачним паровима, односно вранбрачним партнерима.

Одлуку о избору кандидата доноси Градоначелник на предлог Комисије и уз сагласност Градског Већа Града Зајечара.

Након донете Одлуке о избору кандидата, Учесници конкурса се позивају да потпишу Уговор са Градом Зајечаром. Уколико се не одазову позиву за потписивање Уговора у року од 15 дана од дана обавештења, сматраће се да су одустали, а наредни рангирани Учесници конкурса са листе стећи ће право за потписивање истог.

Конкурс се објављује на сајту Града Зајечара www.zajecar.info, као и у „Службеном листу града Зајечара“.

VIII

Пријаве на Конкурс се могу поднети у року од 8 дана од дана објављивања на сајту Града Зајечара www.zajecar.info и у „Службеном листу града Зајечара“.

Конкурсна документација може се преузети на сајту Града Зајечара www.zajecar.info и у Канцеларији за локални економски развој града Зајечара, где се могу добити и све додатне информације.

* Сви медији који преузму вест или фотографију (или и једно и друго) са портала Града Зајечара у обавези су да наведу извор. Уколико је пренета интегрална вест, у обавези су да наведу извор и поставе линк ка тој вести.

Кључне речи:

Сличне вести

Пошаљите коментар

Коментари који су увредљиви по било кога и на било којој основи, као и коментари који садрже рекламе или линкове ка спољним сајтовима, неће бити одобрени.